Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

        Xem với cỡ chữ    

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, năm 2019, tình hình quốc tế biến động phức tạp, diễn biến không thuận lợi. Kinh tế và thương mại toàn cầu tăng trưởng chậm; cạnh tranh địa chính trị, địa kinh tế; chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc; giá cả thế giới biến động mạnh, rủi ro trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế tăng; tình hình khu vực, biển Đông diễn biến phức tạp... Bên cạnh đó, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế trong nước và thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là ngành nông nghiệp.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, chúng ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đây là năm thứ 2 liên tiếp ước đạt và vượt toàn bộ 12/12 chỉ tiêu chủ yếu Quốc hội giao, trong đó 5 chỉ tiêu vượt và 7 chỉ tiêu đạt. Tăng trưởng kinh tế đạt khá, trong khi kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát tốt, các cân đối lớn của nền kinh tế được cải thiện, chất lượng cuộc sống người dân.

Kết quả toàn diện và tích cực này thể hiện sự đúng đắn, phù hợp trong chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả của Chính phủ, các cấp, các ngành; sự giám sát chặt chẽ của Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức, đoàn thể; đặc biệt là sự quyết tâm, đồng lòng, hợp lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra; được các tổ chức quốc tế đánh giá cao, tạo tiền đề vững chắc bước vào năm 2020 và phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020.

Tăng trưởng kinh tế đạt khá, năng suất lao động và chất lượng tăng trưởng tiếp tục được cải thiện, kinh tế vĩ mô ổn định vững chắc. Tốc độ tăng GDP ước đạt 6,8%, hoàn thành mục tiêu ở mức cao theo Nghị quyết của Quốc hội; thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, quốc tế. Quy mô GDP tăng lên khoảng 266,5 tỷ USD, bình quân đạt 2.786 USD/người. Năng suất lao động đạt khá, mô hình tăng trưởng chuyển dịch theo hướng tích cực, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác khoáng sản và tăng trưởng tín dụng, từng bước chuyển sang dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) được kiểm soát ở mức 2,7-3%. Thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối ổn định, hệ số tín nhiệm quốc gia được cải thiện. Tổng thu ngân sách nhà nước ước vượt 3,3% dự toán; tổng chi cân đối ước đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng, trong đó tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt khoảng 26,6%; bội chi ngân sách nhà nước bằng khoảng 3,4% GDP, nợ công giảm còn 57% GDP. Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 7,9%, đạt khoảng 263 tỷ USD; xuất siêu dự báo đạt khoảng 1 tỷ USD.

Cơ cấu lại nền kinh tế dần đi vào thực chất, đúng hướng; trong bối cảnh khó khăn chung, các ngành, lĩnh vực vẫn phát triển ổn định, tích cực. Khu vực công nghiệp tăng trưởng khá, chuyển dịch cơ cấu nội ngành có bước thực chất hơn, công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò động lực phát triển toàn ngành và toàn nền kinh tế. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng trưởng cao, từng bước trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế.

Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số lượng doanh nghiệp thành lập mới duy trì ở mức cao, vốn đăng ký tăng mạnh. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tập trung đơn giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp, hỗ trợ tiếp cận thị trường nguồn lực, đất đai, mặt bằng, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đây là một nguyên nhân quan trọng thúc đẩy giải phóng sức sản xuất, phát triển mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những ngành, lĩnh vực động lực của tăng trưởng kinh tế. Phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích cực, phát huy sức lan tỏa tinh thần khởi nghiệp, phát triển sôi động các mô hình kinh doanh đổi mới, sáng tạo; ước cả năm có thêm 134 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và khoảng 23.800 hợp tác xã, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển mạnh.

Huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là đầu tư tư nhân, cơ cấu đầu tư tiếp tục dịch chuyển tích cực. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 33,8% GDP, đạt mục tiêu đề ra. Cơ cấu đầu tư dịch chuyển đúng hướng, tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, trong đó, tỷ trọng đầu tư của khu vực Nhà nước giảm còn 31,7%; khu vực ngoài nhà nước tăng, đạt 45,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài khoảng 23%. Riêng 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đạt 14,2 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay, vốn bổ sung của doanh nghiệp trong nước đạt trên 3 triệu tỷ đồng…

Bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế nước ta vẫn còn một số hạn chế, tồn tại và khó khăn, thách thức đó là kinh tế vĩ mô ổn định nhưng một số yếu tố chưa thực sự vững chắc, nhất là trong bối cảnh chịu ảnh hưởng lớn của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công chậm. Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động chưa đáp ứng yêu cầu. Sắp xếp, cơ cấu lại, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước chuyển biến chưa rõ nét. Tình hình sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực gặp nhiều khó khăn; số lượng doanh nghiệp thành lập mới nhiều và tăng mạnh nhưng chủ yếu là nhỏ và vừa, năng lực cạnh tranh thấp, chưa gắn kết hiệu quả với khu vực FDI…

Khu vực nông nghiệp chịu tác động, ảnh hưởng lớn của dịch tả lợn châu Phi, thiên tai, nắng nóng, hạn hán, biến đổi khí hậu; giá nhiều mặt hàng nông sản chủ lực giảm. Nhiều ngành công nghiệp tỷ lệ nội địa hóa thấp, phụ thuộc lớn vào đầu vào nhập khẩu; trình độ công nghệ sản xuất tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp, chủ yếu là gia công. Chất lượng dịch vụ còn thấp, chi phí logistics cao. Năng lực cạnh tranh của nhiều sản phẩm chủ lực và của doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Thị trường bất động sản còn tiềm ẩn rủi ro.

Việc thực hiện các đột phá chiến lược chưa đáp ứng yêu cầu. Quy trình ban hành văn bản pháp luật và một số quy định pháp luật còn bất cập. Thực thi pháp luật ở nhiều nơi chưa nghiêm. Phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó có hạ tầng đô thị chưa theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Một số công trình kết cấu hạ tầng chậm tiến độ. Đào tạo nguồn nhân lực còn hạn chế, nhất là nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thiếu cơ chế liên kết vùng thực sự hiệu quả.

Những hạn chế, tồn tại nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Có nơi còn thiếu tinh thần quyết tâm, chậm đổi mới, chưa dám nghĩ, dám làm, chưa thực sự quyết liệt hành động; vẫn còn tình trạng quan liêu, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Kỷ luật, kỷ cương nhiều nơi còn bị buông lỏng, hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và thực thi chính sách, pháp luật còn hạn chế.

Về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, mục tiêu tổng quát của năm 2020 là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô; kiểm soát lạm phát; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh cải cách thể chế, khơi thông nguồn lực; tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quan trọng quốc gia, công trình trọng điểm; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn, thị trường trong nước và các ngành dịch vụ, du lịch. Phát triển nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững. Chú trọng các lĩnh vực văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tiếp tục tinh gọn bộ máy; tinh giản biên chế; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, khơi dậy khát vọng, tự hào dân tộc. Củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thực hiện tốt vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020; giữ vững độc lập, chủ quyền, lãnh thổ quốc gia và môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển; nâng cao vị thế của quốc gia trên trường quốc tế.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, trong năm 2020, Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung vào các giải pháp hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt mối quan hệ giữa Nhà nước và thị trường. Đổi mới cơ chế phân bổ nguồn lực đầu tư; rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết quốc tế.

Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt và thận trọng, phù hợp với cân đối vĩ mô, diễn biến thị trường và yêu cầu quản lý; thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, tiết kiệm, công khai, minh bạch; tăng cường xúc tiến thương mại; phát triển mạnh thị trường trong nước.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; tiếp tục cơ cấu lại các ngành công nghiệp thực chất hơn nữa; thúc đẩy phát triển nông nghiệp quy mô lớn, hiện đại, ứng dụng công nghệ cao; tập trung phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng cao. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, pháp luật về vùng.

Rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển hạ tầng theo phương thức đối tác công - tư; tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đường sắt đô thị và các dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao.

Đồng thời, tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nền kinh tế; đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; tạo đột phá thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân; thu hút có chọn lọc và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư nước ngoài; tích cực chuẩn bị xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học, công nghệ; phát triển nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng công nghệ cốt lõi; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chính của mô hình tăng trưởng kinh tế; có các chính sách và thể chế đột phá cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới.

Nguồn: Cục Phát triển doanh nghiệp

In Quay lại chia sẻ bài viết

Các tin khác

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 5 5 1 7 7 8
Hôm nay: 44
Hôm qua: 188
Tháng này: 4945
Tổng cộng: 0000551778