Cơ cấu tổ chức Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Đà Nẵng

        Xem với cỡ chữ    

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Chức năng nhiệm vụ được giao

          Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Thành Phố Đà Nẵng được thành lập theo Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2010 của UBND Thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng theo Nghị Định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính Phủ.
Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng  có Quyết định số 5537/QĐ-UBND  điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ đối với Trung Tâm Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Đà Nẵng.
Theo Quyết định trên, Trung Tâm có các  nhiệm vụ sau:
- Tham mưu cho Giám đốc Sở kế hoạch và đầu tư về định hướng phát triển doanh nghiệp; xây dựng các chương trình, chính sách, giải pháp trợ giúp phát triển doanh nghiệp dài hạn, hằng năm của thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.
- Làm đầu mối triển khai các dự án, chương trình của địa phương, các bộ ngành Trung ương, các tổ chức trong và ngoài nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.
- Tổ chức thực hiện các chương trình hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các lĩnh vực quản lý, phát triển nguồn nhân lực và công nghệ, cơ chế, chính sách pháp luật có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu về các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp.
- Nghiên cứu các đề tài, đề án xây dựng và sửa đổi cơ chế, chính sách phục vụ sự phát triển, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.
- Giúp giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động đầu tư, đăng ký kinh doanh , chính sách khuyến khích đầu tư … để giải quyết theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.
- Xây dựng và triển khai thực hiện các "Vườn ươm doanh nghiệp".
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường xây dựng các mối liên kết về ngành hàng giữa các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong định hướng phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao của thành phố; giới thiệu, cung cấp thông tin về công  nghệ, thiết bị cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ đánh giá lựa chọn công nghệ.
- Hướng dẫn giải đáp cho doanh nghiệp về chính sách khuyến khích đầu tư của nhà nước.
- Tham mưu tổ chức các hoạt động đối thoại giữa chính quyền địa phương và doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, thu thập, cung cấp thông tin liên quan đến các doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu.
- Tư vấn và thực hiện lập hồ sơ theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân về thành lập, tổ chức lại, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, sáp nhập, chia, tách, tạm ngưng hoạt động, hoạt động lại, giải thể doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa doanh nghiệp.
- Hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư, các tổ chức trong và ngoài nước tìm hiểu về môi trường đầu tư, các cơ hội đầu tư, kinh doanh, đối tác đầu tư của thành phố; giúp các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư như: xin chủ trương đầu tư, lập hồ sơ dự án, quản lý dự án và các dịch vụ xúc tiến đầu tư khác.
- Tư  vấn về giám sát và đánh giá đầu tư.
- Tư vấn về đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu. ….
- Thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- Quản lý sử dụng biên chế, lao động, tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.
2. Mô hình tổ chức của Trung tâm:
2.1. Lãnh đạo: 01 Giám đốc và từ 01 đến 02 Phó Giám đốc.
- Giám đốc Trung tâm là công chức do Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Nội vụ. Trực tiếp giúp lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác của Trung tâm.
- Phó Giám đốc Trung tâm: do Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở quy định hiện hành của Nhà nước về công tác cán bộ và theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.
2.2. Các phòng thuộc Trung tâm:
 Văn phòng:
+ Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ; là đầu mối tổng hợp và lập báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.
+ Tổng hợp tình hình xử lý công việc theo nhiệm vụ được giao, thông tin kịp thời đến Lãnh đạo Trung tâm các công việc đã được giải quyết, chưa được giải quyết và những công việc cần thiết khác để biết, xử lý.
+ Chuẩn bị nội dung báo cáo giao ban định kỳ; ghi chép và thông báo nội dung các cuộc họp do lãnh đạo Trung tâm triển khai.
+ Tổ chức quản lý và thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Quản lý công văn đi - đến; quản lý mạng điện thoại, fax bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; quản lý thu chi tài chính của Trung tâm.
Phòng Tư vấn dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp:
+ Tư vấn về thủ tục đăng ký kinh doanh (thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp…).
+ Xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; thu thập, cung cấp thông tin liên quan đến Doanh nghiệp cho các đối tượng có nhu cầu.
+ Thực hiện các dịch vụ khác liên quan đến hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
+ Tiếp nhận, tổng hợp các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến các hoạt động đăng ký kinh doanh, đầu tư, chính sách khuyến khích đầu tư… để chuyển đến các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định.
+ Phối hợp với các phòng chức năng khác của Trung tâm triển khai các nhiệm vụ khác của Trung tâm theo phân công của Giám đốc Trung tâm.
Phòng nghiên cứu phát triển dự án:
+ Hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước tìm hiểu về môi trường đầu tư, các cơ hội đầu tư, kinh doanh, đối tác đầu tư của thành phố. Giúp các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục như: xin chủ trương đầu tư, lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, quản lý dự án và các dịch vụ khác theo yêu cầu của nhà đầu tư.
+ Về tư vấn đấu thầu: Tư vấn đấu thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn ODA, các dự án khác khi có yêu cầu theo Luật Đấu thầu.
+ Tổ chức đấu thầu, lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả đấu thầu, cung cấp các dịch vụ liên quan đến đấu thầu.
 Vườn ươm và Khởi sự doanh nghiệp:
+ Xây dựng mô hình vườn ươm doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp.
+ Truyền thông và cung cấp thông tin hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.
+ Xây dựng Hội đồng cố vấn và mạng lưới đối tác để thực hiện vườn ươm doanh nghiệp.
+ Hình thành và tổ chức các cuộc thi ý tưởng kinh doanh sáng tạo.
+ Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối nhằm tạo môi trường gặp gỡ, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, hợp tác kinh doanh cho các doanh nghiệp trẻ và thanh niên khởi sự doanh nghiệp.
+ Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý doanh nghiệp và các đối tượng khác có nhu cầu về các lĩnh vực liên quan đến doanh nghiệp

Hỗ trợ: Tư vấn đăng ký kinh doanh
SDT : 0236  3835 119
Hỗ trợ: Tư vấn Đầu tư
SDT : 0236 3835 119


 

THÔNG BÁO TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐÀ NẴNG TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TẠI NHÀ

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng

THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển vào viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp Đà Nẵng đợt 2 năm 2019

Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Thông tư số 04/2017/TT/BKHĐT ngày 15 tháng 11 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia.

Thông tư số 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Danh mục điều kiện đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài

HỘI THẢO "SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐỪNG THUA TRÊN SÂN NHÀ" - TS LÊ THẨM DƯƠNG

THÔNG BÁO KHAI GIẢNG KHÓA HỌC QUẢN TRỊ MARKETING (Khóa ngày 25,26/06/2016)


0 0 0 0 6 5 1 3 5 5
Hôm nay: 19
Hôm qua: 304
Tháng này: 19
Tổng cộng: 0000651355