Dự án có vốn đầu tư trong nước
A+ | A | A-
Ngày đăng: 18/01/2022
Thủ tục Dự án có vốn đầu tư trong nước
- Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư

- Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư)

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân thành phố

- Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (đối với trường hợp không điều chỉnh quyết định chủ trương đẩu tư)

- Điều chỉnh tên dự án đầu tư, tên và địa chỉ nhà đầu tư trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế

- Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài

- Chuyển nhượng dự án đầu tư

- Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

- Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

- Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tin cùng chuyên mục