Thủ tục điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh
A+ | A | A-
Ngày đăng: 17/06/2022

Điều kiện thực hiện

a) Thay đổi mục tiêu đã đưc quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đu tư;

b) Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đi đa đim đu tư;

c) Thay đổi tổng vốn đu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đu tư;

d) Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đu tư mà tổng thời gian đu tư d án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đu tư lần đầu;

đ) Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đu tư;

e) Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đu tư;

g) Thay đi nhà đu tư của dự án đu tư được chấp thuận chủ trương đu tư đồng thời với chấp thuận nhà đu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đi điều kiện đối với nhà đu tư (nếu có).

Thời hạn giải quyết

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của Nghị đnh này để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đu tư;

b) Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;

c) Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan đăng ký đu tư lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đu tư để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

d) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thm định của Cơ quan đăng ký đu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đu tư. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đu tư được gửi cho Cơ quan đăng ký đu tư và nhà đu tư, Cơ quan chấp thuận nhà đu tư trong trường hợp chấp thuận nhà đu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 29 của Luật Đu tư, các S, cơ quan có liên quan đến việc thực hiện dự án đu tư.

Lệ phí

Không có

Thành phần hồ sơ

a) Văn bn đề nghị điều chỉnh dự án đu tư;

b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đu tư đến thời đim điều chỉnh;

c) Quyết định của nhà đu tư về việc điều chỉnh dự án đu tư đối với nhà đu tư là tổ chức;

d) Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các đim b, c, d, đ, e, g và h khon 1 Điều 33 của Luật Đu tư (nếu có).

Căn cứ pháp lý

Nghị đnh 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đu tư

Thông tư s 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/04/2021 của Bộ Kế hoạch và Đu tư quy định về mẫu văn bn, báo cáo liên quan đến hoạt đng đu tư tại Việt Nam, đu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đu tư

Luật đu tư 2020

Cơ quan thực hiện

Sở Kế hoạch và Đu tư

Cơ quan có thẩm quyền quyết định

UBND thành phố

Đi tượng thực hiện

Nhà đu tư và tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt đng đu tư kinh doanh.

Kết quả thực hiện

Quyết đnh điều chỉnh chấp thuận chủ trương đu tư

Địa chỉ tiếp nhận hồ

Nộp trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả

 

Tin cùng chuyên mục