Đăng ký thay đổi vốn điều lệ đối với công ty cổ phần (trường hợp tăng vốn điều lệ)
A+ | A | A-
Ngày đăng: 14/07/2022

I. Đối với trường hợp tăng vn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông trực tiếp thông qua việc tăng vn điều lệ
Thành phần hồ sơ:
1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghip do ngưi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; (Tải mẫu Phụ lục II-1 ban hành theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
2. Nghị quyết, quyế
t định và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;
3. Văn b
ản của Cơ quan đăng ký đu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đu tư nưc ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đu tư.

II. Đối với trường hợp tăng vn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần đ tăng vn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần
Thành phần hồ:
1. Thông báo thay đ
ổi nội dung đăng ký doanh nghip do ngưi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; (Tải mẫu Phụ lục II-1 ban hành theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
2.  Nghị quyết và bản sao biên bản họ
p Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần đ tăng vn điều lệ, trong đó nêu rõ sốợng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
3. Nghị quyết, quyế
t định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.
4. Văn b
ản của Cơ quan đăng ký đu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đu tư nưc ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đu tư.

Cách thức thực hiện:

Ngưi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngưi được ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghip theo phương thc sau đây:
a) N
ộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh; (Bộ phận 1 cửa của Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng)
b) Nộp hồ
sơ qua mng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https:// dangkyquamang.dkkd.gov.vn)

Sốợng hồ sơ: 01 bộ hồ

 

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
a) Trư
ờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ phi có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
b) Trư
ờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân ngưi được giới thiệu.

 

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghip; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Tin cùng chuyên mục