Đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, sát nhập
A+ | A | A-
Ngày đăng: 17/07/2022

Thành phần hồ sơ:

- Hồ sơ, trình tự, thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP tương ứng với loại hình doanh nghiệp (hoặc tham khảo các tin liên quan đến thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp liên quan trong Mục “Thủ tục ĐKDN” tại tthtdn.danang.gov.vn)

- Trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia, tách, hợp nhất doanh nghiệp, hồ sơ phải có thêm Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục II-26 theo Thông tư 01/2021/BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp) quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

- Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp xã hội dẫn đến chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục II-28 theo Thông tư 01/2021/BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp) thì hồ sơ phải có thêm các giấy tờ quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

 

Cách thức thực hiện:

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:
a) Đăng k
ý doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh; (Bộ phận một cửa - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng)

Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

 

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
a) Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng k
ý doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
b) Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng k
ý doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


Thời hạn giải quyết:

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghip và đăng tải các giấy tờ quy định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Tin cùng chuyên mục