Thành lập mới Công ty cổ phần
A+ | A | A-
Ngày đăng: 14/07/2022

Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. (Tải mẫu Phụ lục I-4 ban hành theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ
đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đu tư nưc ngoài đối với công ty cổ phần. (Tải mẫu Phụ lục I-7 ban hành theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)
4. Bản sao các giấy tờ
sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý củ
a cá nhân đối với ngưi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý củ
a cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngưi đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử ngưi đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
c) Giấy chứng nhậ
n đăng ký đu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đu tư nưc ngoài theo quy định tại Luật Đu tư và các văn bn hướng dẫn thi hành.

Lưu ý: Đối với doanh nghiệp có cổ đông là nhà đu tư nước ngoài thì thành phần hồ sơ kèm theo Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8 ban hành theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp); Đối với cổ đông là tổ chức thì thành phần hồ sơ kèm Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10 ban hành theo Thông tư s 01/2021/TT-BKHĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp)

 

Cách thức thực hiện:

Ngưi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngưi được ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo phương thc sau đây:
a) N
ộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh; (Bộ phận một cửa - Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng)
b) Nộp hồ
sơ qua mng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https:// dangkyquamang.dkkd.gov.vn)

Sốợng hồ sơ: 01 bộ hồ

 

Ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp
a) Trư
ờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.
b) Trư
ờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân ngưi được giới thiệu.

 

Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghip; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bn cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Tin cùng chuyên mục